Přihlásit \/ 
x
nebo
x
x
Registrovat \/ 
x

nebo

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží. Jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu.

Prodávajícím je společnost JARLU spol. s r.o. se sídlem Sv. Martina 1360/67, 013 06 Terchová, Slovensko, IČO: 50764276.

Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím webové stránky prodávajícího, obdržela (emailové) oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky, nebo zasláním emailu a emailem potvrdila akceptování cenové nabídky prodávajícího a potvrdila také. seznámení se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.  Pro potřeby těchto obchodních podmínek se také uvádí, že spotřebitelem je fyzická osoba – nepodnikatel. Novelizací zákona 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, účinnou k 01.05.2014, byly z definice spotřebitele vyloučeny právnické osoby, které nakupují výrobky nebo používají služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti. Spotřebitelem není firemní zákazník, tedy zákazník, který zboží nakupuje na firmu (uvádí při objednávce IČO, DIČ nebo DIČ). Firemní zákazníci nemají rovněž nárok na vrácení zboží bez udání důvodu ani odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Vztah mezi takovým zákazníkem a prodávajícím se totiž neřídí Občanským zákoníkem, ale Obchodním zákoníkem. Spotřebitelem nejsou ani fyzické osoby, které nakupují zboží pro výkon svého povolání.

Vyplněním objednávkového formuláře a odesláním objednávky s povinností platby kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást každé smlouvy a jsou stále přístupné v příslušné sekci na webové stránce prodávajícího.

Cena produktů (zboží) nebo služeb objednávaných prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní cena“) je vygenerována vždy speciálně pro každého jednoho zákazníka.

V případě objednávky prostřednictvím internetového obchodu je kupní cena a celkové náklady vyčíslená v objednávkovém formuláři a potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém nosiči. V případě provedení objednávky telefonicky nebo elektronicky, zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku vzájemně dohodnutým způsobem (např. elektronicky nebo poštou)

Prodávající zároveň informuje spotřebitele, že negarantuje časovou platnost kupních cen v případě stejné objednávky v jakémkoli časovém úseku. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, kupní cena vygenerovaná v případě konkrétní objednávky se ve lhůtě splatnosti již nemění.

Cena produktů (zboží) nebo služeb se může změnit z důvodů zjevné tiskové či jiné vady týkající se ceny zboží nebo služby zjištěné v systému prodávajícího nebo zveřejněné na předmětném e-shopu u zboží nebo služby. O této skutečnosti musí být vždy kupující řádně a včas informován.

Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího (nebo při platbě v hotovosti momentem hotovostní úhrady, resp. jejího potvrzení vystavením příjmového dokladu)

Způsob zaplacení kupní ceny (platební forma) a celkových nákladů souvisejících se samotnou objednávkou a doručením zboží (způsob placení zvolí kupující v procesu objednávání zboží na webové stránce nákupního portálu) je uveden v objednávkovém formuláři s celkovým vyčíslením nákladů. Při placení je jako variabilní symbol nutno uvést číslo vygenerované objednávky. Kupujícím nesprávně uvedený variabilní symbol, při platbě, může mít za následek nesprávné zúčtování kupní ceny a kupující nese všechna rizika s tím spojená. Prodávající informuje kupující, že kupní cena nemusí automaticky zahrnovat i cenu dopravy, ani jiné náklady související s dodáním produktů (zboží) nebo služeb. Všechny náklady budou vyčísleny v objednávkovém formuláři a také v potvrzení o uzavření smlouvy.

Splatnost kupní ceny: po zvolení způsobu zaplacení kupní ceny, prostřednictvím shopu, zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu a případně i další související náklady (např. poplatek za dopravu, poplatek/cena za dobírku aj.) před samotným převzetím zboží, s výjimkou zvláštní písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je zároveň oprávněn zaplatit již při vystavení a odeslání objednávky prodávajícímu s tím, že platba je vnímána jako záloha na kupní cenu a další vyčíslené náklady, avšak kupujícímu se doporučuje, aby platil až po akceptaci objednávky prodávajícím (uzavření smlouvy).

Dobírka: cena za dobírku, není zahrnuta v kupní ceně zboží nebo služby a její výše bude přesně vyčíslena v objednávkovém formuláři a v potvrzení o uzavření smlouvy na dálku a/nebo také v individuální cenové nabídce zaslané kupujícímu. Prodávající je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu (výšku) celkové objednávky, při které kupující již neplatí cenu za dobírku. Skutečnost placení nebo neplacení ceny za dobírku kupujícím se zobrazí v případě objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře již v samotném objednávkovém formuláři na webové stránce předmětného internetového obchodu a při každé samostatně vytvořené objednávce se tato hodnota (výška) celkové objednávky, která může mít vliv na (ne) placení ceny za dobírku, může odlišovat. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvádění změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách interně měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu za dobírku. Na uzavření kupní smlouvy tato změna nemá vliv.

Jiné poplatky: výše kupní ceny zboží nebo služby, včetně všech dodatečných poplatků (např. souvisejících s formou platby a formou doručení zboží), jsou uvedeny v objednávkovém formuláři, nebo v případě individuální dohody na trvanlivém nosiči a v potvrzení o uzavření smlouvy na dálku. Prodávající je oprávněn každou objednávku posuzovat individuálně a jednostranně dle vlastního uvážení interně určit objednávku, při které kupující, kromě kupní ceny za zboží nebo službu, již neplatí žádné dodatečné náklady v souvislosti se způsobem úhrady, výší objednávky a samotným doručením a to bez nutnosti uvádění změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách ze strany prodávajícího. Na uzavřené kupní smlouvy tato změna nemá vliv.

Základním platidlem za zboží nebo službu je měna CZK. Znak: Kč. Ceny v systému jsou aktuální a jsou uvedeny včetně DPH.

Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě. Všechny objednávky jsou závazné. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • identifikaci kupujícího (možnost nákupu bez registrace nebo s registrací k uplatnění pozdějších slev),
 • množství požadovaných kusů zboží,
 • požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží a místo plnění
 • cenu

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.
Způsoby platby se řídí Platebními podmínkami. Naši zákazníci mají tyto možnosti platby:

 • Platbou kartou přímo na internetové stránce prostřednictvím služby Besteron.sk
 • Platba bankovním převodem na účet banky:
  Číslo účtu: 2502235677/2010
  variabilní symbol: číslo objednávky
 • V hotovosti při převzetí dobírky.
 • Přímo na provozu při osobním odběru zboží. Platba je možná buď v hotovosti nebo kartou.

Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží nebo služby. Tyto budou vyčísleny v objednávkovém formuláři nebo v individuální cenové nabídce zaslané emailem. nejpozději však v&potvrzení o uzavření smlouvy na dálku, a kupující se zavazuje uhradit je spolu s kupní cenou.

Přepravné / doprava zdarma: Prodávající je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu nebo charakter objednávky, při které kupující již neplatí cenu přepravy. Skutečnost placení nebo neplacení ceny přepravy kupujícím se zobrazí v objednávce nebo na web stránce internetového obchodu. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvádění změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách měnit a upravovat hodnotu nebo charakter objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu přepravy. Na uzavřené kupní smlouvy tato změna nemá vliv.

 • Aktuální ceny dopravy a platby jsou zobrazeny podle zakoupeného druhu zboží v košíku e-shopu

Standardní doba doručení pro položky skladem jsou 3 pracovní dny, pro položky u dodavatele 7-10 pracovních dnů od objednávky. Pokud si požádáte objednávku ROZDĚLIT a expedovat položky skladem a následně později položky na objednávku - DOPRAVA se účtuje 2x. Všechny potřebné dokumenty jako je faktura za koupené zboží nebo případně záruční list jsou zasílány emailem.

Reklamace se řídí Reklamačním řádem.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího nebo po osobním převzetí zboží při dopravě prodávajícím):

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě postupujte následovně:

 • Zákazník vyplní formulář odstoupení od kupní smlouvy, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu.
 • Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete zboží zpět na naši adresu (uvedenou na balíku/na faktuře) a to takto:
  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu,zboží nesmí být použito,
  • zboží musí být nepoškozené,
  • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
  • společně se zbožím musí být zaslána podepsaná kopie formuláře odstoupení od smlouvy do 14 dnů,
  • zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné (ne na poštu) ale přímo na adresu, protože neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku)

Upozornění!

Upozorňujeme, že balík musí být zabalen tak, aby nedošlo ke znehodnocení obalu (např. polepením lepicí páskou, nalepením adresního štítku přímo na krabici apod.).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém převzetí zboží. - V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky

Kupující může svoji objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do doby dokud se daná objednávka nenachází ve stavu „na odeslání“ a to e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – přes svou objednávku. V případě, že je objednávka již vyexpedována (tj. předána kurýrovi), nelze ji stornovat.

Kupující je oprávněn zrušit/stornovat objednávku, v případě, je-li kupujícímu oznámena změna kupní ceny některé položky v důsledku zjevné tiskové či jiné vady týkající se ceny zboží. Zrušení může proběhnout ze strany kupujícího i elektronicky nebo telefonicky.

Pokud zákazník nepřevezme již zaslané zboží a toto nám bude následně vráceno, bude mu účtován storno poplatek ve výši 250 Kč /za služby spojené s objednáním, vychystáním, fakturováním a balením  /+ poplatek za služby spojené se zasíláním zboží. Tento poplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději do 7 pracovních dnů od zaslání upomínky na náš bankovní účet vkladem nebo bankovním převodem (2502235677/2010), přičemž jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. V případě, že je objednávka hrazena předem, zákazníkovi se vrátí částka snížená o cenu doručení.

Pokud se již Vámi objednané zboží z jakéhokoli důvodu nenachází na skladě, bude Vám nabídnuta přiměřená alternativa objednaného zboží nebo můžete jednoduše objednané zboží stornovat.

Ochrana osobních údajů:

Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech s výjimkou těch subjektů, které jsou uvedeny níže a předání těchto údajů je nezbytné pro uskutečnění objednávky.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Internetový obchod Bačkůrky.eu shromažďuje o Vas následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Fakturační adresu
 • Adresu doručení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • IP adresu

Zároveň Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám v následujícím rozsahu:

V případě zvolení doručení zboží kurýrem společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (IČ: 35834498), Packeta Czech s. r. o. (IČ: 48136999):

 • Jméno a příjmení
 • Fakturační adresa resp. adresa doručení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

V případě zvolení doručení zboží poštou společnosti Slovenská pošta, a. s. (IČ: 36631124):

 • Jméno a příjmení
 • Fakturační adresa resp. adresa doručení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Za účelem zkvalitňování našich služeb na základě hodnocení kupujícím poskytujeme společnosti Heureka Shopping s.r.o. (IČ: 02387727):

 • E-mailová adresa

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s datami.

Detailní informace o ochraně osobních údajů a vašich právech naleznete na stránce https://www.backurky.eu/ochrana-osobnych-udajov

V závislosti na změně příslušných právních norem si vyhrazuje firma JARLU spol. s r. o. právo VOP změnit.

Ověření stránky

Cardpay Tatra banka Overenie legálnosti stránky
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Bačkůrky.eu

Kontakt

Fakturační údaje

JARLU spol. s r.o.
IČO: 50764276
DIČ: 2120467349
IČ DPH: SK2120467349

Sv. Martina 1360/67
013 06 Terchová
Slovensko

Adresa prodejny:

A. F. Kollára 229
013 06 Terchová
Slovensko

Kontakty:

info@backurky.eu
+421 911 953 484

Pracovní doba:

Po - Pia: 8:30 - 17:00

Nabízené značky bot a doplňků

Nabízíme Vám boty různých výrobců, kteří se věnují výrobě ortopedické obuvi dlouhá léta, díky čemuž budou Vaše nožičky jako v bavlnce. Boty, které naleznete v našem obchodě jsou především značek, Protetika, Batz, RAK, Nazo, Peon a Scholl. Kromě toho nabízíme různé kojenecké potřeby.
Čeština